صوت و تصویر

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت هفدهم مستند جمهور

قسمت هفدهم از مستند جمهور پیرامون ترورهای سال 1360 بعد از عزل بنی صدر .
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت شانزدهم مستند جمهور

قسمت شانزدهم مستند جمهور   قسمت شانزدهم از مستند جمهور پیرامون عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری .     .
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت پانزدهم مستند جمهور

قسمت پانزدهم مستند جمهور     قسمت پانزدهم از مستند جمهور پیرامون بررسی وقایع دوران ریاست جمهوری بنی صدر .     .
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت چهاردهم مستند جمهور

قسمت چهاردهم مستند جمهور     قسمت چهاردهم از مستند جمهور پیرامون رای نمایندگان مجلس در بررسی به کابینه نخست وزیر محمدعلی رجایی در ۱۹ شهریور […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت سیزدهم مستند جمهور

قسمت سیزدهم مستند جمهور     قسمت سیزدهم از مستند جمهور پیرامون بررسی مجلس شورای اسلامی در مورد اعضای معرفی شده جهت تصدی کابینه در دولت […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت دوازدهم مستند جمهور

قسمت دوازدهم مستند جمهور     قسمت دوازدهم از مستند جمهور پیرامون تعیین نخست وزیر و تشکیل کابینه در دولت بنی صدر .       […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت یازدهم مستند جمهور

قسمت یازدهم مستند جمهور     قسمت یازدهم مستند جمهور پیرامون نتایج اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی .       .
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت دهم مستند جمهور

قسمت دهم مستند جمهور پیرامون برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1358