صوت و تصویر

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت نهم مستند جمهور

قسمت نهم مستند جمهور     قسمت نهم مستند جمهور پیرامون حوادث پیش از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی .         .
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت هشتم مستند جمهور

قسمت هشتم مستند جمهور   قسمت هشتم از مستند جمهور پیرامون تنفیض حکم اولین دوره ریاست جمهوری توسط امام خمینی رحمة الله .       […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت هفتم مستند جمهور

قسمت هفتم مستند جمهور     قسمت هفتم از مستند جمهور پیرامون برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری .    
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قسمت ششم مستند جمهور

قسمت ششم مستند جمهور     قسمت ششم از مستند جمهور پیرامون شخصیت و تفکرات بنی صدر در انتخابات اول ریاست جمهوری سال ۱۳۵۸ .   […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

قسمت پنجم مستند جمهور

قسمت پنجم مستند جمهور     قسمت پنجم از مستند جمهور پیرامون فضا و تبلیغات اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری .         .
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

قسمت چهارم مستند جمهور

قسمت چهارم مستند جمهور     قسمت چهارم از مستند جمهور در مورد حوادث قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری .           […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

قسمت سوم مستند جمهور

قسمت سوم مستند جمهور     قسمت سوم مستند جمهور پیرامون تصیم گیری مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در مورد قوانین انتخابات ریاست جمهوری […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

قسمت دوم مستند جمهور

قسمت دوم مستند جمهور     قسمت دوم مستند جمهور پیرامون برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ .       .